Şriftin ölçüsü :

Saytın rəngi :

Dəvəçi Dəyirman MMC

Müәssisәnin tәsis olunma tarixi: “Dәvәçi-Dәyirman” MMC 17 fevral 1995-ci ildә tәsis edilmişdir.

İstehsal etdiyi mәhsullar: Un vә kәpәk istehsalı

Mәhsulların sertifikatlaşdırılması: Standartlaşdırma, Metrologiya vә Patent üzrә Dövlәt Komitәsinin uyğunluq sertifikatı vә Sәhiyyә Nazirliyinin Respublika Gigiyena vә Epidemiologiya Mәrkәzinin gigiyeniksertifikatı alınmışdır.

Müәssisәnin avadanlıqları: Türkiyәnin “Uğur” firmasının avadanlıqlarından istifadә olunur.

Mәhsulun ixrac olunduğu ölkәlәr: İran, Gürcüstan, Türkiyә, Rusiya

Müәssisәdә çalışan işçilәrin sayı: “Dәvәçi-Dәyirman” MMC-dә 56 işçi çalışır.

Ünvan: AZ1700, Azәrbaycan Respublikası, Şabran şәhәri, Nizami küçәsi № 1

tel : (+994 23) 353 28 05

e-mail : deveci_deyirman@mail.ru 

Keçidlər